پست ها برچسب خورده با ’کیومرث کی منش

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

کیومرث کی منش

آشفته تر زموی خود ار جستجو کنی

باید نظر به روی من ای ماهرو کنی