پست ها برچسب خورده با ’کمال اجتماعی (گلبانگ)

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

کمال اجتماعی (گلبانگ)

نقدِ جان می طلبد تا که شود یارِ کسی

نشود یارِ من ای کاش خریدارِ کسی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

کمال اجتماعی (گلبانگ)

وصلِ او خوابِ خوشی بود که می دیدم دوش

مرغِ شب! لال شوی! بانگِ تو بیدارم کرد

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

کمال اجتماعی (گلبانگ)

وداعِ واپسین را بوسه دادن مستحب باشد

لبت کو؟ قصد رفتن کرده ام،‌جانم به لب باشد

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

کمال اجتماعی (گلبانگ)

هزاران بارَت از اشکِ دو چشمم شستشو دادم

هنوز ای دستمالِ یادگاری بویِ او داری

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

کمال اجتماعی (گلبانگ)

یک روز به بلبل صفتِ روی تو گفتم

بیچاره بوَد دربه‌درِ کوی تو هر شب

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ض

کمال اجتماعی (گلبانگ)

ضربِ شستی بنما عمرِ من از شصت گذشت

ای اجل ، بهرِ خدا این همه تاخیر مکن