پست ها برچسب خورده با ’وصال شیرازی

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: چ

وصال شیرازی

چرا چون شمع سر تا پا نسوزم زآتش غیرت

که من پروانه ی او باشم و او شمع محفل ها

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

وصال شیرازی

آشفته زلف را چو به رخسار میکنی

روزِ مرا سیه چو شبِ تار میکنی