پست ها برچسب خورده با ’هلالی جغتایی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

هلالی جغتایی

نظّاره کن در آینه خود را حبیبِ من اما به شرطِ آن که نگردی رقیبِ من

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

هلالی جغتایی

نزدیک شد که خانه ی عمرم شود خراب رحمی بکن وگرنه خراب است کارِ من

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

هلالی جغتایی

ناصحا بیهوده می گویی که دل بردار از او من به فرمانِ‌دلم ، کی دل به فرمانِ من است

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

هلالی جغتایی

یار بگذشت از همه خندان و از من خشمناک

عمر بر من مشکل و بر دیگران آسان گذشت