پست ها برچسب خورده با ’نرگسی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

نرگسی

آرمیدی به رقیبان و رمیدی از ما

ما چه گفتیم و چه کردیم ، چه دیدی از ما؟