پست ها برچسب خورده با ’ناشناس

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

ناشناس

نقشِ خیالِ رویش، دیشب به خواب دیدم مَه را به شب توان دید ، من آفتاب دیدم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

ناشناس

وه چه خوش فرمود بر بالینم آن دانا طبیب دردِ بیمارِ محبت را دوایی نیست نیست