پست ها برچسب خورده با ’مولوی

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: گ

مولوی

گفت که با بال و پری! من پرو بالت ندهم

در هوس بال و پرش بی پر و پر کنده شدم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

مولوی

وفا مباد امیدم اگر به غیرِ تو است خراب باد وجودم اگر برای تو نیست

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

مولوی

هر که را اسرارِ حق آموختند

مُهر کردند و دهانش دوختند

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: گ

مولوی

گفت :چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی!؟

من ز برای این سخن شهره ی عاشقان شدم