پست ها برچسب خورده با ’محمد سلمانی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

محمد سلمانی

وقتی که لحظه های من آبستن، غم‌اند اخمِ مرا به قیمتِ لبخند می خری

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

محمد سلمانی

وقتی که عاشقانه بنوشی پیاله را فرقی میانِ طعمِ شراب و شرنگ نیست