پست ها برچسب خورده با ’محسن ساعی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

محسن ساعی

وعده با «اما» و «شاید» می نشاید پیشِ عاشق نازنینا وعده چون دادی به ما امّا ندارد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

محسن ساعی

یابد ز دلِ خویش رهی جانبِ مقصود

آن کس که نظر جانبِ بیگانه ندارد