پست ها برچسب خورده با ’فرامرز عرب عامری

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: آ

فرامرز عرب عامری

آن شانه که آرامش دنیایم بود

شد شانه به شانه ی یکی دیگر رفت

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: د

فرامرز عرب عامری

درگیر کردی روزهای هفته را با هم

یکشنبه رفتی عصرهای جمعه غمگینند

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: الف

فرامرز عرب عامری

امسال، پُر از خاطره هاي من و توست؛

تحویل نمیدهم مـن، امسالم را