پست ها برچسب خورده با ’عاشق اصفهانی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

عاشق اصفهانی

نه ز بی رحمیِ صیاد بوَد زاریِ من ترسم آگاه نباشد ز گرفتاریِ من

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

عاشق اصفهانی

همه جا قصه ی دیوانگیِ مجنون است

هیچکس را خبری نیست که لیلی چون است

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

عاشق اصفهانی

یک بار حرفِ رویِ توام بر زبان گذشت

چون غنچه می دمد ز لبم بوی جان هنوز