پست ها برچسب خورده با ’طالب آملی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

طالب آملی

هر دانه خوشه ای شد و هر خوشه خرمنی

این تخمِ غم که ریخت دلم در زمینِ خود

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: د

طالب آملی

دیده سازند خلائق به تماشایِ تو باز

منِ حیرت زده از شوق دهان باز کنم