پست ها برچسب خورده با ’صائب

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

صائب

نشود دیده ی من باز چو بادام به سنگ بس که از دیدنِ اوضاعِ جهان سیرم من

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

صائب

نخلِ تنهاییِ من میوه فراوان دارد نیست چون بی ثمران حاجتِ پیوند مرا

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ن

صائب

نیست در جاذبه ی شوق، مرا کوتاهی

پلّه ی ناز "تو" بسیار بلند افتاده است!

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: د

صائب

دل سودازده را راحت و آزار یکی است

خانه پردود چو شد، روز و شبِ تار یکی است

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

صائب

هوایِ دامنِ صحراست لیلی را مگر در سر

که دل در سینه می لرزد چو برگِ بید مجنون را

فروردین ۹, ۱۳۹۵ | در: ه

صائب

هرچند که گردید چو کافور مرا موی

دلسرد نگردید ز دنیا سرِ مویی

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

صائب

یک سینه ی بی داغ محال است گذارد

این چهره ی چون لاله ستانی که تو داری

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: د

صائب

دل را به زلف پُر چین، تسخیر می‌توان کرد این شیر را به مویی، زنجیر می‌توان کرد هر چند صد بیابان وحشی تر از غزالیم ما را به گوشه ی چشم، تسخیر...