پست ها برچسب خورده با ’سعدی

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: د

سعدی

در موسم زمستان سعدی دو چیز خواهد

یک آفتاب‌رویی ، یک رو به آفتابی

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: گ

سعدی

گفتی به برم بنشین ، یا از سر جان برخیز

فرمان برمت جانا ، بنشینم و برخیزم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

سعدی

نفسی بیا و بنشین ، سخنی بگو و بشنو که قیامت است چندان سخن از دهانِ خندان

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

سعدی

ندانمت که چه گویم ، تو هر دو چشمِ‌منی که بی وجودِ شریفت جهان نمی بینم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

سعدی

وقتِ طرب خوش یافتم آن دلبرِ طناز را ساقی بیار آن جامِ می، مطرب بزن آن ساز را

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: آ

سعدی

آن شب که تو در کنار مایی روز است

وان روز که با تو می رود ، نوروز است

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: گ

سعدی

گر به صد منزل فراق افتد میانِ ما و دوست

همچنانش در میانِ جانِ شیرین منزل است

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

سعدی

همراهِ من مباش که حسرت برند خلق

در دستِ مفلسی چو ببینند گوهری

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

سعدی

هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم

نبود بر سرِ آتش میسّرم که نجوشم

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

سعدی

هرگز وجودِ حاضر و غایب شنیده ای

من در میانِ جمع و دلم جایِ دیگر است

صفحه 1 از 3123