پست ها برچسب خورده با ’رهی معیری

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

رهی معیری

همچو آن طفلی که در وحشت سرایی مانده است

دل درونِ سینه ام بی طاقتی ها می کند

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

رهی معیری

آبِ بقا کجا و لبِ نوشِ او کجا

آتش کجا و گرمی آغوش او کجا