پست ها برچسب خورده با ’حافظ

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

حافظ

نیست بر لوحِ دلم جز الفِ قامتِ دوست

چه کنم حرفِ دگر یاد نداد استادم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

حافظ

نه در برابرِ چشمی نه غایب از نظری

نه یاد می کنی از من نه می روی از یاد

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

حافظ

نگرفت در تو گریه ی حافظ به هیچ رو

حیرانِ آن دلم که کم از سنگِ خاره نیست

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

حافظ

نسیمِ وصلِ‌تو گر بگذرد بر تربتِ حافظ

ز خاکِ کالبدش صد هزار لاله برآید

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

حافظ

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقتِ ما کافری‌ست رنجیدن

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

حافظ

هنگامِ تنگدستی ، در عیش کوش و مستی

کاین کیمیایِ هستی ، قارون کند گدا را

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

حافظ

همه شب در این امیدم که نسیمِ صبحگاهی

به پیامِ آشناییِ بنوازد آشنا را

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

حافظ

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده ی عالم دوامِ ما

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

حافظ

هر که زنجیرِ سرِ زلفِ پریشانِ تو دید

دلِ سودا زده‌اش بر منِ دیوانه بسوخت

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

حافظ

هر سرو که در چمن برآید

پیشِ الفِ قَدَت چو نون باد

صفحه 1 از 3123