پست ها برچسب خورده با ’بیدل دهلوی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ز

بیدل دهلوی

ز خواب ناز هستی غافلم، لیک اینقدر دانم

که هر کس می برد نام تو من بیدار می گردم

فروردین ۹, ۱۳۹۵ | در: ه

بیدل دهلوی

هر آن که نغمه ی خواهش برآید از سازش

صدای ریختنِ آبروست آوازش