پست ها برچسب خورده با ’بهمن صباغ

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ب

بهمن صباغ

به کوچه آمده بودم کمی هوا بخورم

که چشم مست تو را دیدم و زمین خوردم