پست ها برچسب خورده با ’ابوتراب معیری

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

ابوتراب معیری

وعده ها دادی مرا و گویی اکنون «کی» «کجا» بی وفا این «کی» «کجا» را از کجا آورده ای ؟

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ژ

ابوتراب معیری

ژاله از آزرم بر رویت رود در پیشِ ما

این همه شرم و حیا را از کجا آورده ای؟