بایگانی برای دسته بندی ’ز

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ز

بیدل دهلوی

ز خواب ناز هستی غافلم، لیک اینقدر دانم

که هر کس می برد نام تو من بیدار می گردم

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ز

زهرا انصاری

زندگی بخشیدی و آنرا گرفتی باز،پس

در کجا دیدی تو "هستی بخش قاتل"،بی وفا