دی ۵, ۱۳۹۵ | در: گ

مولوی

گفت که با بال و پری! من پرو بالت ندهم

در هوس بال و پرش بی پر و پر کنده شدم

فرم ارسال دیدگاه