دی ۵, ۱۳۹۵ | در: آ

مصطفی هاشمی نسب

آخر پاییز دارم می شمارم یک به یک

با تو بودن هیچ اما بی تو بودن بی شمار

فرم ارسال دیدگاه