دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ت

علی عطری

تو رفتی و به همه بی تو گفته ام خوبم

که پیشِ چشمِ جماعت تقیّه باید کرد

فرم ارسال دیدگاه