دی ۵, ۱۳۹۵ | در: پ

امید صباغ نو

پاییز هم گذشت و به جز حسرتش نماند

مثل خودت که رفتی و دیگر نیامدی

فرم ارسال دیدگاه