فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

هلالی جغتایی

نظّاره کن در آینه خود را حبیبِ من
اما به شرطِ آن که نگردی رقیبِ من

فرم ارسال دیدگاه