فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

هلالی جغتایی

یار بگذشت از همه خندان و از من خشمناک

عمر بر من مشکل و بر دیگران آسان گذشت

فرم ارسال دیدگاه