فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

شاهپور تهرانی

یار نسازد به ما ، کاش گذاریم باز

ما غمِ او را به او ، او دلِ ما را به ما

فرم ارسال دیدگاه