فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

آن که یوسف به زرِ ناسره بفروخته بود

فرم ارسال دیدگاه