فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یارم چو قدح به دست گیرد

بازار بتان شکست گیرد

فرم ارسال دیدگاه