فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یارب اندر دلِ آن خسروِ شیرین انداز

که به رحمت گذری بر سرِ فرهاد کند

فرم ارسال دیدگاه